Privatumo politika

Šioje Privatumo politikoje (toliau – Politika) pateikiama informacija apie tai, kokius asmens duomenis tinklalapyje www.mvgrouplogistics.lt renka ir tvarko MV GROUP Logistics, UAB (toliau – Bendrovė), taip pat kiek laiko šie asmens duomenys saugomi ir kita su asmens duomenų tvarkymu susijusi informacija.

  1. Bendrovės tvarkomi asmens duomenys ir jų tvarkymo tikslai
Duomenų tvarkymo tikslas Duomenų kategorijos
Atrankos į darbo vietą (-as) vykdymas ir kandidatūros vertinimas Bendro pobūdžio kandidato į darbuotojus asmens duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, duomenys apie gyvenamąją vietą, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, informacija apie darbo patirtį (darbovietė, darbo laikotarpis, pareigos, atsakomybės, pasiekimai), informacija apie išsilavinimą (mokymo įstaiga, mokymosi laikotarpis, įgytas išsilavinimas, kvalifikacija), informacija apie kvalifikacijos kėlimą (išklausyti mokymai, įgyti sertifikatai), informacija apie kalbas, kurias kandidatas moka, ir jų mokėjimo lygį, informacinių technologijų, vairavimo įgūdžius, kitas kompetencijas, kita informacija, kurią kandidatas į darbuotojus pateikia savo gyvenimo aprašyme (CV), motyvaciniame laiške (jei jis pateikiamas) ar kituose kandidatavimo į darbuotojus dokumentuose.

Darbdavių atsiliepimai apie kandidatą į darbuotojus, rekomendacijos: asmuo, kuris pateikia atsiliepimą ar rekomendaciją, jo kontaktiniai duomenys, atsliepimo ar rekomendacijos turinys.

Kandidato į darbuotojus vertinimo informacija: pokalbio su kandidatu į darbuotojus suvestinė, atranką vykdančio asmens (-ų) nuomonės, pastebėjimai, kandidato testavimo (jei jis vykdomas) rezultatai.

Specialių kategorijų asmens duomenys:  – duomenys apie sveikatą, duomenys apie neišnykusį teistumą už tyčinius nusikaltimus. Specialių kategorijų kandidato į darbuotojus asmens duomenys Bendrovėje renkami tik tuo atveju ir tik ta apimtimi, kai ir kiek tai yra būtina vykdant atranką į konkrečią darbo poziciją ir kiek tai yra leidžiama pagal galiojančius teisės aktus.

Kandidatų į darbuotojus duomenų bazės administravimas Bendro pobūdžio kandidato į darbuotojus asmens duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, duomenys apie gyvenamąją vietą, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, informacija apie darbo patirtį (darbovietė, darbo laikotarpis, pareigos, atsakomybės, pasiekimai), informacija apie išsilavinimą (mokymo įstaiga, mokymosi laikotarpis, įgytas išsilavinimas, kvalifikacija), informacija apie kvalifikacijos kėlimą (išklausyti mokymai, įgyti sertifikatai), informacija apie kalbas, kurias kandidatas moka, ir jų mokėjimo lygį, informacinių technologijų, vairavimo įgūdžius, kitas kompetencijas, kita informacija, kurią kandidatas į darbuotojus pateikia savo gyvenimo aprašyme (CV), motyvaciniame laiške (jei jis pateikiamas) ar kituose kandidatavimo į darbuotojus dokumentuose.

Darbdavių atsiliepimai apie kandidatą į darbuotojus, rekomendacijos: asmuo, kuris pateikia atsiliepimą ar rekomendaciją, jo kontaktiniai duomenys, atsliepimo ar rekomendacijos turinys.

Kandidato į darbuotojus vertinimo informacija: pokalbio su kandidatu į darbuotojus suvestinė, atranką vykdančio asmens (-ų) nuomonės, pastebėjimai, kandidato testavimo (jei jis vykdomas) rezultatai.

Specialių kategorijų asmens duomenys:  – duomenys apie sveikatą, duomenys apie neišnykusį teistumą už tyčinius nusikaltimus. Specialių kategorijų kandidato į darbuotojus asmens duomenys Bendrovėje renkami tik tuo atveju ir tik ta apimtimi, kai ir kiek tai yra būtina vykdant atranką į konkrečią darbo poziciją ir kiek tai yra leidžiama pagal galiojančius teisės aktus.

Pasiūlymo pagal įmonės poreikius pateikimas Užklausą dėl pasiūlymo teikiančio asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto numeris, įmonė, kurioje dirba užklausą dėl pasiūlymo teikiantis asmuo, informacija apie įmonės koreikius ir komentarų skiltyje pateikta informacija

 

  1. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Asmens duomenys tinklalapyje www.mvgrouplogistics.lt tvarkomi sutikimo pagrindu.  Kai kandidato į darbuotojus asmens duomenys tvarkomi atrankos į darbo vietą (-as) vykdymo ir kandidatūros vertinimo tikslu, sutikimą tvarkyti kandidato į darbuotojus asmens duomenis Bendrovė laiko gautu, kai kandidatas į darbuotojus pateikia Bendrovei savo gyvenimo aprašymą (CV), kandidato į darbuotojus anketą ir (ar) kitus dokumentus.

  1. Asmens duomenų tvarkymo terminai

Kandidatų į darbuotojus asmens duomenys atrankos į darbo vietą (-as) tikslu Bendrovėje saugomi tol, kol vykdoma atranka į pasirinktą (-as) darbo vietą (-as). Kandidatų į darbuotojus asmens duomenys kandidatų į darbuotojus duomenų bazėje administravimo tikslu Bendrovėje saugomi trejus metus nuo sutikimo davimo dienos. Asmens duomenys, kurie tvarkomi pasiūlymo pagal įmonės poreikius pateikimo tikslu, saugomi trejus metus nuo sutikimo davimo dienos.

Asmens duomenis Bendrovė gali saugoti ilgiau nei nurodyta prieš tai, jeigu esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas, asmens duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui arba esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams. Sutikimas ir įrodymas apie jį Bendrovėje gali būti saugomi ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia tam, kad Bendrovė apsigintų nuo jai pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

  1. Asmens duomenų teikimas tretiesiems asmenims

Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kai tai yra būtina nustatytam tikslui, dėl kurio tvarkome asmens duomenis, įgyvendinti. Tai gali būti tretieji asmenys, kurie padeda mums teikia mums su atranka, kandidatų vertinimu ir vidaus administravimu susijusias paslaugas (duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjai ir pan.).

Kai Bendrovė tvarko asmens duomenis kandidatų į darbuotojus asmens duomenys atrankos į darbo vietą (-as) tikslu, Bendrovė taip pat gali kandidatų į darbuotojus asmens duomenis perduoti kitoms įmonių grupės, kuriai priklauso Bendrovė, įmonėms, jeigu jos dalyvauja vadovaujančių darbuotojų kandidatūrų vertinimo procesuose.

Kai Bendrovė tvarko asmens duomenis administravimo kandidatų duomenų bazėje tikslu, Bendrovė gali perduoti kandidato į darbuotojus asmens duomenis kitoms įmonių grupės, kuriai priklauso Bendrovė, įmonėms, jeigu atitinkamo asmens kandidatūra gali būti tinkama darbo vietai šiose bendrovėse užimti.

Jeigu asmens duomenys teikiami vykdant atranką į darbo vietą (-as) užsienyje (kitose ES priklausančiose šalyse) esančiose įmonėse arba juos administruojant kandidatų į darbuotojus užsienyje esančiose įmonėse duomenų bazėje, jie gali būti perduodami užsienyje esančioms įmonėms, kurios ieško darbuotojo (-ų) į darbo vietą (-as).

Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai, teisėsaugos institucijoms arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

  1. Duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimas

Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, papildyti ar sunaikinti pateiktus asmens duomenis, taip pat sustabdyti jų tvarkymo veiksmus (atšaukti savo sutikimą). Taip pat turite teisę reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą, teisę į duomenų perkėlimą, pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (kontaktiniai duomenys pateikti interneto spetainėje www.ada.lt) ir nesutikti su pateiktų asmens duomenų tvarkymu. Jei norite gauti išsamią informaciją apie šių teisių įgyvendinimo tvarką, pateikite užklausą el. pašto adresu email. Daugiau informacijos pateikta šio tinklalapio skiltyje Asmens duomenų apsauga.

  1. Politikos pakeitimai

Pasiliekame teisę keisti Politiką. Pranešimas apie Politikos pakeitimus arba papildymus bus skelbiamas  svetainėje www.mvgrouplogistics.lt .

MUMIS PASITIKI